Zamknij okno

Taryfa dla ciepła

Podział odbiorców na grupy taryfowe

M1 – odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Młyńskiej, siecią ciepłowniczą o parametrach 125/70 °C poprzez grupowe węzły cieplne, które wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

M2 – odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Młyńskiej, siecią ciepłowniczą o parametrach 125/70 °C poprzez węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność i eksploatowane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

M3 – odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Młyńskiej, siecią ciepłowniczą o parametrach 125/70 °C stanowiącą własność i eksploatowaną przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

W – odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Wadowity, zewnętrzną instalacją odbiorczą o parametrach 84/64 °C stanowiącą własność i eksploatowaną przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat

Przedsiębiorstwo ciepłownicze wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zmiany cen i stawek opłat ujętych w taryfie podaje się do wiadomości odbiorców w sposób przejrzysty i zrozumiały poprzez pisemne powiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, w terminie co najmniej 14 dni przed ich planowaną zmianą.

Ceny i stawki opłat – grupa taryfowa M1 (taryfa XV)

Moc zamówiona [zł/MW/mc] 12 962,90 zł
Nośnik ciepła [zł/m3] 18,78 zł
Ciepło [zł/GJ] 34,31 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe [zł/MW/mc] 7 723,47 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe [zł/GJ] 20,14 zł

Ceny i stawki opłat – grupa taryfowa M2 (taryfa XV)

Moc zamówiona [zł/MW/mc] 12 962,90 zł
Nośnik ciepła [zł/m3] 18,78 zł
Ciepło [zł/GJ] 34,31 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe [zł/MW/mc] 7 094,22 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe [zł/GJ] 17,96 zł

Ceny i stawki opłat – grupa taryfowa M3 (taryfa XV)

Moc zamówiona [zł/MW/mc] 12 962,90 zł
Nośnik ciepła [zł/m3] 18,78 zł
Ciepło [zł/GJ] 34,31 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe [zł/MW/mc] 3 846,34 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe [zł/GJ] 11,92 zł

Ceny i stawki opłat – grupa taryfowa W (taryfa XV)

Moc zamówiona [zł/MW/mc] 18 991,31 zł
Ciepło [zł/GJ] 57,01 zł

Podane ceny są cenami netto.

O rachunku za ciepło…

Rachunek (faktura) za ciepło wystawiany jest raz w miesiącu (za miesiąc miniony) na podstawie podpisanej między PEC „TERMOWAD” Sp. z o.o. a odbiorcą umowy sprzedaży ciepła oraz wskazań układu pomiarowego.

Podstawą wysokości rachunku są jednostkowe ceny i opłaty za zamówioną moc cieplną wyrażone w zł/MW (tzw. opłaty stałe), ceny i opłaty za dostarczone ciepło wyrażone w zł/GJ (tzw. opłaty zmienne). Składniki te zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r. – Prawo Energetyczne podawane są osobno dla procesu wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji ciepła.

Wysokość jednostkowych cen i opłat, o których mowa powyżej jest zgodna z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

Koszty stałe, to opłata za moc zamówioną i opłata przesyłowa stała.

Koszty zmienne, to te, na które ogromny i bezpośredni wpływ mają wszyscy odbiorcy. Tu znajduje się koszt produkcji faktycznie zużytego ciepła i koszt jego przesłania siecią do odbiorcy. Zatem obniżanie wielkości rachunków za ciepło zależy przede wszystkim od odbiorcy, tego jak gospodaruje ciepłem, czy ma termozawory, ocieplone ściany, szczelne okna, a także od jego nawyków w zakresie eksploatacji pomieszczeń/budynków.

Koszty stałe:

  • opłata stała za zamówioną moc cieplną (MW) – opłata za ilość mocy zamówionej w MW x cena jednostkowa za zamówiona moc cieplną płatne w 12 miesięcznych stałych ratach, tak, aby rozłożyć koszty równomiernie w ciągu roku i nie obciążać jednorazowo klienta. Dotyczy ciepła i ciepłej wody użytkowej.
  • opłata przesyłowa stała (MW) – opłata stała za usługi przesyłowe mocy zamówionej: ilość mocy zamówionej w MW x cena jednostkowa za przesył zamówionej mocy cieplnej, płatne w 12 miesięcznych ratach. Dotyczy ciepła i ciepłej wody użytkowej.

Koszty zmienne:

  • oplata za ciepło (GJ) – opłata zmienna za rzeczywiste zużycie ciepła (ilość zużytego ciepła w GJ x cena jednostkowa ciepła), płatne co miesiąc. Dotyczy ciepła i ciepłej wody użytkowej.
  • opłata przesyłowa zmienna (GJ) – opłata zmienna za faktyczne zużycie ciepła (ilość zużytego ciepła w GJ x cena jednostkowa ciepła), płatne co miesiąc. Dotyczy ciepła i ciepłej wody użytkowej.
  • opłata za nośnik ciepła (m3) – występuje wówczas, gdy z winy właściciela instalacji konieczne było uzupełnienie nośnika, czyli wody sieciowej.

Nad systemem naliczania opłat, ujętym w dwuczłonowej taryfie dla ciepła, nadzór sprawuje Urząd Regulacji Energetyki. Nie ma więc mowy o dowolności w wyznaczaniu cen i stawek. Taka sytuacja sprawia, że Odbiorcy mają wpływ na wysokość swoich rachunków, ponieważ opłaty w większości są uzależnione od ilości zużytego ciepła.

Systemy opłat za ciepło dla mieszkańca spółdzielni albo wspólnoty różni się znacznie od systemu opłat obowiązujących administratora / właściciela budynku (spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, kamienica).

Administrator/właściciel reguluje co miesiąc rachunek na podstawie obowiązującej taryfy. Opłaty te są stałe i zależne od zamówionej mocy cieplnej (opłata stała) oraz od ilości zużytego ciepła w danym miesiącu (opłata zmienna). Rachunek za dany miesiąc obejmuje ciepło wykorzystywane na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (jeżeli ciepła woda pochodzi z sieci).

Mieszkaniec budynku płaci natomiast według systemu ustalonego przez administratora/właściciela, w oparciu o regulamin rozliczeń ciepła zatwierdzony przez radę nadzorczą spółdzielni mieszkaniowej (dotyczy budynków spółdzielni) lub przez mieszkańców (dotyczy wspólnot mieszkaniowych).

Załączniki

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o.

Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice

sekretariat@termowad.pl

33 82 347 96 - Biuro
wew. 13 - Sekretariat
wew. 14 - Sprzedaż
wew. 15 - Dział techniczny
wew. 16 - Księgowość
wew. 17 - Kadry

NIP: 5510007699
REGON: 070547965
KRS: 0000118717
Kapitał zakładowy: 7 687 000 PLN

Odwiedź również naszą stronę w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP
Nowe