Zamknij okno

Modernizacje

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego o 1629/10 z dnia 30 grudnia 2010r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “TERMOWAD” Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Modernizacja Kotłowni Rejonowej w Wadowicach celem poprawy jakości produkcji ciepła i ograniczenia zanieczyszczeń pyłowych emitowanych do powietrza”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt realizowany był w okresie od 1.04.2010 r. do 30.09.2011 r.

Pierwszym etapem było przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i założeń do dokumentacji projektowej i technicznej. Dokumentacja aplikacyjna (wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności) niezbędna w procesie aplikowania o środki unijne opracowana została we współpracy z konsultantami firmy PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. w Krakowie.

Drugi etap to prace inwestycyjne, które trwały od 1.04.2011r do 30.09.2011r.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu była firma „KOTŁO-REM” Cetera, Maluch, Szczerba, Spółka jawna, ul. Przemysłowa 2, 28-340 Sędziszów. Firma ta przeprowadziła kompleksową modernizację kotła WR5 nr 4 wraz z układem odpylania. Projekt modernizacji zakładał zmniejszenie mocy kotła z 5,8 MW do 3,0 MW i obejmował część ciśnieniową, obmurze, skrzynie podmuchu z wentylatorem, automatyzację i wizualizację procesu spalania. Istotnym elementem projektu była modernizacja układu odpylania na taki który zapewnia skuteczność oczyszczania spalin w zakresie emisji pyłu do wielkości które będą obowiązywały od 2016r – tj. < 100 mg/m3.

Całkowita wartość projektu: 1 188 144,74 zł.
Wysokość dofinansowania w ramach MRPO: 446 919 zł.

Modernizacja kotła polepszyła jego stan techniczny oraz efektywność energetyczną Kotłowni Rejonowej przy ul. Młyńskiej w Wadowicach.

Realizacja kompleksowej modernizacji kotła WR 5 nr 4 wpłynęła przede wszystkim na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych, zwiększyła się sprawność kotła WR5, zmniejszyła się ilość spalanego węgla i straty cieplne podczas produkcji ciepła w zmodernizowanym kotle.

Zautomatyzowana praca kotła umożliwia energooszczędne prowadzenie procesu spalania i produkcji ciepła.

 

Wizualizacja węzłów ciepłowniczych

We wrześniu 2017 roku rozpoczęliśmy wdrażanie systemu wizualizacji pracy węzłów ciepłowniczych. System ten pozwala kontrolować kluczowe parametry pracy węzła w czasie rzeczywistym, a także analizować zgromadzone dane historyczne. Wszystko po to, aby dostawa ciepła do budynku była optymalna, a praca węzłów zautomatyzowana. Pozwala to zużyć tyle energii cieplnej, ile jest potrzebne, czyli ją oszczędzać. Dzięki temu, nasze służby techniczne utrzymania ruchu mogą dużo szybciej reagować na zakłócenia w prawidłowej pracy węzła, poprzez zdalną zmianę parametrów jak i ocenę bieżących parametrów. Pracownicy nadzoru i utrzymania ruchu mają możliwość kontroli parametrów pracy nie tylko poprzez urządzenia stacjonarne zamontowane w dyspozytorni centralnej, ale także za pośrednictwem mobilnego internetu w dowolnym miejscu i czasie.

W chwili obecnej systemem monitoringu objęte jest 49 węzłów ciepłowniczych, w tym 8 węzłów grupowych, min. stacja wymienników grupowych SW-1 przy ul. Bałysa obsługująca dolną część osiedla Pod Skarpą, basen miejski, Szkołę Podstawową nr 1 i Przedszkole Publiczne nr 5 oraz stacja wymienników grupowych SW-2 przy ul. Niwy obsługująca górną część osiedla Pod Skarpą.       W system monitoringu wyposażone są ponadto węzły cieplne znajdujące się w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 5, Przedszkolu Publicznym nr 2, Spółdzielni Pracy Kominiarzy, budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych i usługowych Spółdzielni Mieszkaniowej (osiedle Kopernika;           ul. Lwowska 36, 38; ul. Poprzeczna 1; Pawilon biurowo-usługowy Kopernika 10) oraz lokalnej kotłowni gazowej na os. M. Wadowity 9a.

Wizualizacja węzłów ciepłowniczych to element, który w przyszłości decydować będzie o efektywnym zarządzaniu energią cieplną produkowana przez PEC Termowad SP. z o.o.  Zapewni ona ekonomiczność dostarczania ciepła. Dzięki temu odbiorcy otrzymają dokładnie tyle ciepła ile potrzebują

Dla zobrazowania wdrożonego systemu wizualizacji zamieszczamy poniżej przykładowe zrzuty ekranu

Wizualizacja stacji wymienników grupowych SW-1 Bałysa

 

Wizualizacja węzłów w Szkole Podstawowej Nr 2

 

Wizualizacja węzła na os. Kopernika

 

Mapa z zaznaczonymi węzłami dostępnymi w systemie

Automatykę oraz system wizualizacji dostarczyła firma SAMSON Sp. z o.o. Automatyka i Technika Pomiarowa. Montaż elementów pomiarowych i automatyki pomiarowej został wykonany przez pracowników PEC Termowad Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o.

Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice

sekretariat@termowad.pl

33 82 347 96 - Biuro
wew. 13 - Sekretariat
wew. 14 - Sprzedaż
wew. 15 - Dział techniczny
wew. 16 - Księgowość
wew. 17 - Kadry

NIP: 5510007699
REGON: 070547965
KRS: 0000118717
Kapitał zakładowy: 7 687 000 PLN

Odwiedź również naszą stronę w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP
Nowe