Zamknij okno

Jak się podłączyć

Jeśli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z dostarczanego przez nas Ciepła Systemowego, nie musicie przejmować się formalnościami związanymi z wykonaniem przyłącza, węzła oraz odbiorami technicznymi.

O przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej może wystąpić każda osoba fizyczna lub prawna, użytkująca dany obiekt na podstawie posiadanego tytułu prawnego. Może to być zarówno właściciel obiektu, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przyszłych odbiorców ciepła, staramy się ograniczyć do niezbędnego minimum zarówno wymogi formalno-prawne, jak również zaangażowanie naszych odbiorców w całą procedurę związaną z przyłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wszystkich zainteresowanych podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, a w szczególności tych, których nieruchomości leżą w pobliżu istniejącej sieci ciepłowniczej, zapraszamy do działy technicznego znajdującego się w biurze przy Alei Matki Bożej Fatimskiej 32 w Wadowicach, pokój nr 7 (tel.: 33 82 347 96 wew. 15). Resztą my się zajmiemy. Wszystkim zainteresowanym Ciepłem Systemowym oraz budową, modernizacją lub wymianą węzła cieplnego zapewniamy kompleksową pomoc i doradztwo w tym zakresie. Wspólnie poszukamy najlepszych rozwiązań!

Ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, składa Wniosek o określenie warunków przyłączenia wraz z wypełnioną ankietą obiektu. Ankietę można pobrać w dziale technicznym PEC „TERMOWAD” Sp. z o.o. lub ze strony www.termowad.pl.

Złożony wniosek jest weryfikowany przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego pod kątem formalno-prawnej poprawności jego wypełnienia i kompletności złożonych załączników. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości, wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku. Wniosek podlega merytorycznemu rozpoznaniu po jego uzupełnieniu przez wnioskodawcę. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Dostawcy wniosku, który został zweryfikowany jako kompletny. Wniosek, który nie zostanie przez Wnioskodawcę uzupełniony pozostawia się bez rozpoznania.

Złożenie wniosku o przyłączenie nie powoduje powstania u wnioskodawcy żadnych zobowiązań finansowych. Do czasu podpisania umowy przyłączeniowej, w dowolnym momencie wnioskodawca może zrezygnować z przyłączenia swojego obiektu do sieci ciepłowniczej, bez ponoszenia żadnych opłat z tego tytułu.

Z chwilą otrzymania kompletnego wniosku Dostawca dokonuje analizy czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia. Jeśli brak jest technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia, Dostawca informuje o tym wnioskodawcę. Jeżeli natomiast weryfikacja wykaże, że z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia przyłączenie jest możliwe, wówczas Dostawca opracowuje dla obiektu warunki przyłączenia, czyli wymagania techniczne, które należy spełnić, aby być przyłączonym do sieci. Dostawca przekazuje wnioskodawcy warunki wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Opracowanie warunków i projektu umowy jest nieodpłatne.

Po zaakceptowaniu przez wnioskodawcę warunków przyłączenia Dostawca przedkłada wnioskodawcy projekt umowy przyłączeniowej celem uzgodnienia. Zawarcie tej umowy jest podstawą do rozpoczęcia prac związanych z przyłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej. Umowa ta określa w szczególności wzajemne zobowiązania stron, zakres robót i terminy ich realizacji oraz wysokość opłaty przyłączeniowej.

Za przyłączenie do sieci odbiorca obowiązany jest uiścić tzw. opłatę przyłączeniową. Wysokość opłaty przyłączeniowej uzależniona jest od:

  • długości przyłącza – tj. odległości pomiędzy przyłączanym obiektem a istniejącą siecią ciepłowniczą, do której nastąpi wpięcie, oraz
  • średnicy przyłącza – tj. średnicy rur, z których zostanie wykonane przyłącze do obiektu.

Opłata przyłączeniowa kalkulowana jest na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy o przyłączenie i stanowi iloczyn stawki za 1 mb przyłącza danej średnicy oraz długości przyłącza, które ma zostać wybudowane. Fizyczne przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej następuje po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy.

Aby móc korzystać z ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej należy, po zakończeniu realizacji umowy przyłączeniowej zawrzeć umowę sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych. Umowa ta określa w szczególności zasady dostawy ciepła, zobowiązania stron i sposób rozliczeń. Po zawarciu przedmiotowej umowy Dostawca uruchamia przyłącze i rozpoczyna dostawy ciepła.

Zmiany w prawie – zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej

W związku z nowelizacją zapisów Prawa Energetycznego (przepisu art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) oraz Prawa budowlanego (art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) od 1 stycznia 2020 r. autorzy projektów budowlanych są zobowiązani do złożenia w odpowiedniej jednostce administracyjnej oświadczenia o istnieniu/nieistnieniu technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Oświadczenie w tej sprawie, zgodnie z nowymi przepisami, jest konieczne w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Podstawą do sformułowania takiego oświadczenia przez projektanta jest pozyskanie informacji z PEC „TERMOWAD” Sp. z o.o., czy istnieje techniczna i ekonomiczna możliwość przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. W tym celu należy złożyć do Spółki zapytanie w formie pisemnej.

W uzupełnieniu powyższej informacji przedstawiamy interpretację Ministerstwa Aktywów Państwowych w zakresie stosowania ww. przepisów (źródło: Newsletter IGCP nr 362 z dnia 11.02.2020r.).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów przygotowaliśmy Formularz, który ułatwi Państwu przygotowanie zapytania (patrz Załączniki).

Załączniki

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o.

Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice

sekretariat@termowad.pl

33 82 347 96 - Biuro
wew. 13 - Sekretariat
wew. 14 - Sprzedaż
wew. 15 - Dział techniczny
wew. 16 - Księgowość
wew. 17 - Kadry

NIP: 5510007699
REGON: 070547965
KRS: 0000118717
Kapitał zakładowy: 7 687 000 PLN

Odwiedź również naszą stronę w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP
Nowe