Zamknij okno

O rachunku za ciepło…

Rachunek (faktura) za ciepło wystawiany jest raz w miesiącu (za miesiąc miniony) na podstawie podpisanej między PEC „TERMOWAD” Sp. z o.o. a odbiorcą umowy sprzedaży ciepła oraz wskazań układu pomiarowego.

Podstawą wysokości rachunku są jednostkowe ceny i opłaty za zamówioną moc cieplną wyrażone w zł/MW (tzw. opłaty stałe), ceny i opłaty za dostarczone ciepło wyrażone w zł/GJ (tzw. opłaty zmienne). Składniki te zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r. – Prawo Energetyczne podawane są osobno dla procesu wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji ciepła.

Wysokość jednostkowych cen i opłat, o których mowa powyżej jest zgodna z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

Koszty stałe, to opłata za moc zamówioną i opłata przesyłowa stała.

Koszty zmienne, to te, na które ogromny i bezpośredni wpływ mają wszyscy odbiorcy. Tu znajduje się koszt produkcji faktycznie zużytego ciepła i koszt jego przesłania siecią do odbiorcy. Zatem obniżanie wielkości rachunków za ciepło zależy przede wszystkim od odbiorcy, tego jak gospodaruje ciepłem, czy ma termozawory, ocieplone ściany, szczelne okna, a także od jego nawyków w zakresie eksploatacji pomieszczeń/budynków.

Koszty stałe:

 • opłata stała za zamówioną moc cieplną (MW) – opłata za ilość mocy zamówionej w MW x cena jednostkowa za zamówiona moc cieplną płatne w 12 miesięcznych stałych ratach, tak, aby rozłożyć koszty równomiernie w ciągu roku i nie obciążać jednorazowo klienta. Dotyczy ciepła i ciepłej wody użytkowej.
 • opłata przesyłowa stała (MW) – opłata stała za usługi przesyłowe mocy zamówionej: ilość mocy zamówionej w MW x cena jednostkowa za przesył zamówionej mocy cieplnej, płatne w 12 miesięcznych ratach. Dotyczy ciepła i ciepłej wody użytkowej.

Koszty zmienne:

 • oplata za ciepło (GJ) – opłata zmienna za rzeczywiste zużycie ciepła (ilość zużytego ciepła w GJ x cena jednostkowa ciepła), płatne co miesiąc. Dotyczy ciepła i ciepłej wody użytkowej.
 • opłata przesyłowa zmienna (GJ) – opłata zmienna za faktyczne zużycie ciepła (ilość zużytego ciepła w GJ x cena jednostkowa ciepła), płatne co miesiąc. Dotyczy ciepła i ciepłej wody użytkowej.
 • opłata za nośnik ciepła (m3) – występuje wówczas, gdy z winy właściciela instalacji konieczne było uzupełnienie nośnika, czyli wody sieciowej.

Nad systemem naliczania opłat, ujętym w dwuczłonowej taryfie dla ciepła, nadzór sprawuje Urząd Regulacji Energetyki. Nie ma więc mowy o dowolności w wyznaczaniu cen i stawek. Taka sytuacja sprawia, że Odbiorcy mają wpływ na wysokość swoich rachunków, ponieważ opłaty w większości są uzależnione od ilości zużytego ciepła.

Systemy opłat za ciepło dla mieszkańca spółdzielni albo wspólnoty różni się znacznie od systemu opłat obowiązujących administratora / właściciela budynku (spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, kamienica).

Administrator/właściciel reguluje co miesiąc rachunek na podstawie obowiązującej taryfy. Opłaty te są stałe i zależne od zamówionej mocy cieplnej (opłata stała) oraz od ilości zużytego ciepła w danym miesiącu (opłata zmienna). Rachunek za dany miesiąc obejmuje ciepło wykorzystywane na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (jeżeli ciepła woda pochodzi z sieci).

Mieszkaniec budynku płaci natomiast według systemu ustalonego przez administratora/właściciela, w oparciu o regulamin rozliczeń ciepła zatwierdzony przez radę nadzorczą spółdzielni mieszkaniowej (dotyczy budynków spółdzielni) lub przez mieszkańców (dotyczy wspólnot mieszkaniowych).

12.02.2020

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2020
 • Skontaktuj się z nami

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o.

  Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice

  sekretariat@termowad.pl

  33 82 347 96 - Biuro
  wew. 13 - Sekretariat
  wew. 14 - Sprzedaż
  wew. 15 - Dział techniczny
  wew. 16 - Księgowość
  wew. 17 - Kadry

  NIP: 5510007699
  REGON: 070547965
  KRS: 0000118717
  Kapitał zakładowy: 7 687 000 PLN

  Odwiedź również naszą stronę w Biuletynie Informacji Publicznej

  BIP