Zamknij okno

Modernizacje

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego o 1629/10 z dnia 30 grudnia 2010r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “TERMOWAD” Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Modernizacja Kotłowni Rejonowej w Wadowicach celem poprawy jakości produkcji ciepła i ograniczenia zanieczyszczeń pyłowych emitowanych do powietrza”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt realizowany był w okresie od 1.04.2010 r. do 30.09.2011 r.

Pierwszym etapem było przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i założeń do dokumentacji projektowej i technicznej. Dokumentacja aplikacyjna (wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności) niezbędna w procesie aplikowania o środki unijne opracowana została we współpracy z konsultantami firmy PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. w Krakowie.

Drugi etap to prace inwestycyjne, które trwały od 1.04.2011r do 30.09.2011r.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu była firma „KOTŁO-REM” Cetera, Maluch, Szczerba, Spółka jawna, ul. Przemysłowa 2, 28-340 Sędziszów. Firma ta przeprowadziła kompleksową modernizację kotła WR5 nr 4 wraz z układem odpylania. Projekt modernizacji zakładał zmniejszenie mocy kotła z 5,8 MW do 3,0 MW i obejmował część ciśnieniową, obmurze, skrzynie podmuchu z wentylatorem, automatyzację i wizualizację procesu spalania. Istotnym elementem projektu była modernizacja układu odpylania na taki który zapewnia skuteczność oczyszczania spalin w zakresie emisji pyłu do wielkości które będą obowiązywały od 2016r – tj. < 100 mg/m3.

Całkowita wartość projektu: 1 188 144,74 zł.
Wysokość dofinansowania w ramach MRPO: 446 919 zł.

Modernizacja kotła polepszyła jego stan techniczny oraz efektywność energetyczną Kotłowni Rejonowej przy ul. Młyńskiej w Wadowicach.

Realizacja kompleksowej modernizacji kotła WR 5 nr 4 wpłynęła przede wszystkim na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych, zwiększyła się sprawność kotła WR5, zmniejszyła się ilość spalanego węgla i straty cieplne podczas produkcji ciepła w zmodernizowanym kotle.

Zautomatyzowana praca kotła umożliwia energooszczędne prowadzenie procesu spalania i produkcji ciepła.

KOCIOŁ PRZED MODERNIZACJĄ:
Przed modernizacją Przed modernizacją

KOCIOŁ PO MODERNIZACJI:
Po modernizacji Po modernizacji

 

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o.

Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice

sekretariat@termowad.pl

33 82 347 96 - Biuro
wew. 13 - Sekretariat
wew. 14 - Sprzedaż
wew. 15 - Dział techniczny
wew. 16 - Księgowość
wew. 17 - Kadry

NIP: 5510007699
REGON: 070547965
KRS: 0000118717
Kapitał zakładowy: 7 687 000 PLN

Odwiedź również naszą stronę w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP