Zamknij okno

Informacja w sprawie dofinansowania projektu “Wymiana sieci ciepłowniczej na os. Kopernika w Wadowicach”

W imieniu Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „TERMOWAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach z satysfakcją informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej i pozytywnej oceny naszego wniosku złożonego w ubiegłym roku w NFOŚiGW w ramach Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.938.297,79 zł, co stanowi 70% wartości wydatków kwalifikowanych dla projektu „Wymiana sieci ciepłowniczej na os. Kopernika w Wadowicach” planowanego do realizacji w latach 2020 – 2021.

Działania poprzedzające złożenie wniosku w NFOŚiGW zostały podjęte w Spółce na przełomie 2017 i 2018 roku. W pierwszej kolejności została opracowana tzw. „Karta Informacyjna przedsięwzięcia”  i uzyskana pozytywna Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w dniu 13.04.2018 r.

Dalsze działania polegały na opracowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności i dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania. W dniu 19 lipca 2018 r. został złożony kompletny wniosek w NFOŚiGW w Warszawie.

W dniu 02 stycznia 2019 r. do Spółki wpłynęło pismo z NFOŚiGW informujące o pozytywnej ocenie wniosku i przyznaniu dofinansowania (dotacji).

Pragnę poinformować, że w dniu 04 marca 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-0024/18 dla projektu „Wymiana sieci ciepłowniczej na os. Kopernika w Wadowicach”  zawarta z NFOŚiGW w ramach Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

22.03.2019
 • Skontaktuj się z nami

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o.

  Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice

  sekretariat@termowad.pl

  33 82 347 96 - Biuro
  wew. 13 - Sekretariat
  wew. 14 - Sprzedaż
  wew. 15 - Dział techniczny
  wew. 16 - Księgowość
  wew. 17 - Kadry

  NIP: 5510007699
  REGON: 070547965
  KRS: 0000118717
  Kapitał zakładowy: 7 687 000 PLN

  Odwiedź również naszą stronę w Biuletynie Informacji Publicznej

  BIP